fredag 13 augusti 2010

Kursplan för Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation

Den skrockfulle kan notera att jag har lagt upp detta material fredagen den 13....
Här följer i alla fall en kursplan som är hämtad från skolverkets hemsida. Läs gärna mer på: http://www.skolverket.se/sb/d/726 som är en sida där du kan söka på önskad kurs.

Mål för Svenska C
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
ha fördjupat sina kunskaper om språket som redskap för kommunikation, tänkande, inlärning och problemlösning
ha fördjupat sina kunskaper om texter och textuppbyggnad
känna till det offentliga talandets villkor
känna till vilka presentationsformer som digitala medier kan erbjuda
kunna uttrycka sig i tal och skrift så att eleven kan göra sig gällande i sammanhang som ställer höga krav på engagemang, kunskaper, argumentationsförmåga, vederhäftighet och precision
kunna variera sitt språk med hänsyn till syfte och mottagare
kunna på egen hand läsa och analysera texter, speciellt sådana som har anknytning till elevens studieinriktning
kunna i olika källor, såväl tryckta som digitala, söka, sovra och värdera och ta ställning till material för att kunna göra sammanställningar, utredningar och argumenteringar
kunna kritiskt granska och värdera argumentation och budskap i olika medier.
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven följer i sitt skrivande med viss hjälp skriftspråkets normer och i sin muntliga framställning de normer som gäller för det offentliga språket i tal.
Eleven resonerar om texters och andra mediers innehåll, form och budskap.
Eleven sovrar och värderar inslag i olika källor och sammanställer med handledning dessa till egna korta utredningar, rapporter och presentationer så att huvudpunkterna framgår.
Eleven omarbetar sina texter och utnyttjar andras synpunkter.
Eleven utnyttjar digital teknik för att göra enklare presentationer.
Eleven redogör för olika aspekter av språket som kommunikationsmedel och analyserar och modifierar sitt språk efter den aktuella situationen.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven anpassar sig i tal och skrift till det offentliga språkets normer.
Eleven söker på egen hand i olika källor, granskar dessa kritiskt samt utformar på egen hand utredningar, rapporter och presentationer, där eleven gör bedömningar och drar slutsatser.
Eleven ger konstruktiva kommentarer till andras texter.
Eleven utnyttjar digital teknik, till exempel multimedia, för mer avancerade presentationer.
Eleven analyserar olika språkliga sammanhang och visar förståelse för de många variationer av språket eleven möter i samhället.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven visar vid analys av talat och skrivet språk hur språket speglar samhälleliga, kulturella och individuella skillnader.
Eleven granskar och värderar kommunikation av olika slag utifrån teoretiska kunskaper inom området, drar egna slutsatser och tillämpar sina kunskaper och erfarenheter i både tal och skrift.
Eleven prövar olika uttrycksmedel och vägar för att framföra budskap, granskar och drar slutsatser om effekter på mottagaren samt bearbetar och experimenterar för att uppnå avsedd verkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar